PRIVACY STATEMENT & DISCLAIMER

Deze privacyverklaring is van toepassing op Redmore Holding BV (hierna te noemen: “Redmore”) en alle directe en indirecte dochterondernemingen, handelend onder: Redmore Solutions, Talent&Pro, House of Beta, CTRL-F, Triple A, Profource, Finalise, ITDS, Vialegis en Agium.

Dit betreffen organisaties met een focus op consultancy en detachering en is onderdeel van House of HR. Redmore zal voor haar directe en indirecte dochterondernemingen en onder haar verantwoordelijkheid vragen en verzoeken afhandelen. Wij nemen de privacy van belanghebbenden, zoals klanten, sollicitanten, kandidaten en geïnteresseerden, zeer serieus. (Persoons-)gegevens die wij verkrijgen zullen wij adequaat en zorgvuldig beschermen. Hierbij leeft Redmore de toepasselijke wet- en regelgeving en haar beleidsregels na.

In deze privacyverklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of via een sociale media service. Ook staat hierin dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van gegevens op onze website

actuarieel
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor ons doel. Hierdoor kan per verwerking verschillen welke persoonsgegevens wij verzamelen. Hieronder wordt per verwerking beschreven welke gegevens wij verzamelen via onze website of sociale media service:

actuarieel
Juridische grondslagen van verwerking

In sommige gevallen bewaren wij persoonsgegevens met jouw toestemming. Deze is ten alle tijden vrijelijk in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

actuarieel
Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Redmore deelt persoonsgegevens binnen Redmore alleen met medewerkers die deze gegevens benodigd hebben voor het doel. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden door ons alleen in Nederland opgeslagen.

actuarieel
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Redmore bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. In onze overwegingen voor het vaststellen van bewaartermijnen nemen wij wettelijke verplichtingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt.

actuarieel
Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Redmore treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

actuarieel
Van welke Sociale Media Services maken wij gebruik?

Wij maken gebruik van de volgende Sociale Media Services:

actuarieel
Hoe maak je gebruik van rechten van betrokkene?

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van jouw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen.

DISCLAIMER JUISTHEID GEGEVENS

Redmore doet haar best om de juiste informatie via onze website(s) of een sociale media service(s) aan te bieden. Wij kunnen, ondanks onze grote zorg, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via onze website(s) of een sociale media service(s). Geen van de informatie gegeven via onze website(s) of een sociale media service(s) is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Redmore aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via onze website(s) of sociale media service(s).

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze website(s) of een sociale media service(s) zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de sociale media services (tijdelijke) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het auteursrecht op onze website(s) en het daarop geplaatste beeldmateriaal (inclusief ons logo) berust bij Redmore of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Redmore. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Redmore.

Redmore kan wijzigingen aanbrengen in de cookiestatement, de privacyverklaring en de disclaimer. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2024.

VRAGEN?

Voor vragen inzake deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, werkzaam bij Redmore via onderstaande contactgegevens:

Redmore

Data Protection Officer

Euclideslaan 2

3584BN, Utrecht

T +31 88 170 14 00

E privacy@redmore.eu

 

Mocht u vragen hebben over onze disclaimer, neem dan contact op met onze Compliance Officer via onderstaande contactgegevens:

Redmore

Euclideslaan 2

3584BN, Utrecht

Kamer van Koophandel nummer 61990507

T +31 88 170 14 00

E compliance@redmore.eu